top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązująca od dnia 22.08
.2023 r

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.fortunaspk.pl („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Fortuna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w  Warszawie (00-238) ul. Długa 29/226, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537815, NIP: 5252605952, REGON: 360555905  („Administrator” lub „Spółka”).

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”) – panią Agnieszkę Rapcewicz, z którą można skontaktować się bezpośrednio we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, pisząc list na podany wyżej adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo pod adresem e-mail: rodo@fortunaspk.pl.

IV. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo żądać od Spółki:

  a) dostępu do swoich danych osobowych; 

  b) uzyskania kopii danych; 

  c) sprostowania danych w przypadku, w którym dane są nieprawdziwe lub niekompletne; 

  d) usunięcia danych w przypadku, w którym: 

  • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; 

  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

  • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych; 

  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisów prawa; 

  e) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, w którym: 

  • kwestionowana jest prawidłowość danych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość Państwa danych; 

  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby dane zostały usunięte; 

  • Państwa dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być Państwu potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń; 

  • w przypadku, w którym wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

  f) przeniesienia danych do innego administratora w przypadku, gdy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

  g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuacją;

  h) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę.

V. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem ( droga tradycyjna, mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Gdy kontaktują się Państwo z Administratorem pocztą tradycyjną, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

  2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

Jeśli Administrator zawiera z Państwem jako klientem umowę, otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) w celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  b) w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  c) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w związku z rozliczeniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

 d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  e) w celach wskazanych każdorazowo w odrębnym oświadczeniu Klienta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, lecz nie dłużej niż do wycofania zgody.

  3. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli Administrator zawiera z Państwem jako kontrahentem jakąkolwiek umowę, otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarza je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) w celu zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  b) w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  c) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w związku z rozliczeniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

  d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

  4. Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli klient lub kontrahent Administratora (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Państwa lub zostali Państwo przez niego wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Państwa dane osobowe Administrator otrzymuje od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa.

Administrator przetwarza wówczas Państwa dane w szczególności w następującym zakresie: imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który Państwo reprezentują lub z którym współpracują, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się Państwo zajmują, dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu klienta lub kontrahenta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz klienta lub kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  b) w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;

  c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy klientem lub kontrahentem a Administratorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  d) w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z klientem lub kontrahentem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazują Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z kontrahentem Administratora, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

  5. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

W związku z korzystaniem przez Administratora na Stronie internetowej z cookies lub podobnych technologii (co zostało szczegółowo opisane poniżej), Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (np. ID z cookies, adres IP) oraz informacji o Państwa aktywności na Stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem cookies lub podobnych technologii są przetwarzane w celu:

  a) umożliwienia prawidłowego korzystania przez Państwa ze Strony internetowej, tj. w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w przypadku niezbędnych cookies lub podobnych technologii);

  b) dla celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies lub podobne technologie została udzielona przez Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku cookies i podobnych technologii innych niż niezbędne). 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem niezbędnych cookies są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Państwa zgody.

  6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Spółkę profili w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi następujące profile w mediach społecznościowych: 

Facebook –  https://www.facebook.com/profile.php?id=100076262420178&locale=pl_PL

W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage’y Administratora w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

  a) identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);

  b) dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;

  c) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwa wizerunek);

  d) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postami Administratora;

  e) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;

  f) dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili Administratora w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) w celu prowadzenia profili w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za ich pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  b) w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

  c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Państwa aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych można znaleźć w ich politykach prywatności. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatorów, Administrator ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych Administratorowi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. 

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że administratorem Państwa danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego Państwo korzystają i za którego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Administratora. Administrator ma ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Proszę zapoznać się dodatkowo z  regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatorów znajdują się tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy.

  7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem przez Państwa żądań w sprawie realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych i obsługi tych żądań

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione w pkt. IV Polityki prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  a) na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw wynikających z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;

  b) w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

​  a) podwykonawcom, kontrahentom, klientom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, hostingowe, informatyczne, doradcze (są to zazwyczaj podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);

  b) kurierom, operatorom pocztowym;

  c) podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

  d) w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilu Administratora w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

VIII. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profili na portalach społecznościowych lub korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu społecznościowego lub podmiotu trzeciego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych, jak również dostawcy cookies lub podobnych technologii są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego.

IX. COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies lub podobnych technologii śledzących niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Administrator może używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Państwa urządzenia, z którego uzyskujecie Państwo dostęp do Strony internetowej. Poza cookies mogą być stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów cookies (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

Niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień cookies dostępny na dole Strony internetowej („Ustawienia cookies”), Administrator będzie również używać innych cookies lub podobnych technologii, na które wyrazili Państwo zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie cookies, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies lub podobnych technologii. 

bottom of page